Potřebné podklady pro ocenění Vaší nemovitosti

 

Zde uvádím orientační soupis podkladů, které jsou vyžadovány pro vyhotovení znaleckého posudku či tržního odhadu nemovitosti. Skutečný rozsah těchto podkladů se však pro různé druhy ocenění liší a proto doporučuji tento soupis předem konzultovat. 

Tučně zvýrazněné podklady jsou vždy nebytné – po dohodě je možno zajistit výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy.

 

 1. výpis z Katastru nemovitostí – list vlastnictví (obvykle ne starší než 3 měsíce)
 2. kopie snímku katastrální mapy předmětného území (obvykle ne starší než 1 rok)
 3. geometrický plán pro zaměření staveb (pokud oceňované stavby nejsou zaneseny v katastrální mapě) a pro zaměření/oddělení pozemků (pokud již nejsou pozemky zakresleny do katastrální mapy)
 4. doklady o nabytí vlastnictví (kupní smlouva, darovací smlouva, doklady z dědického řízení, dražební protokol apod.).
 5. stavební povolení a kolaudační rozhodnutí na všechny oceňované stavby (hlavní stavby, vedlejší stavby, venkovní úpravy, inženýrské stavby apod.) případné územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby k pozemku
 6. informace o inženýrských sítích na pozemku a v jeho okolí (kanalizace, vodovod plynovod, rozvod elektrické energie, telefonní síť, kabelová televize)
 7. projektovou dokumentaci oceňovaných staveb
 8. přehled všech stavebních úprav a změn nemovitosti s uvedením data provedení - modernizace, rekonstrukce, přístavby, nástavby, vestavby atd.
 9. informace o stáří, o skutečném účelu užití oceňovaných staveb a bytů – pokud je odlišný od stavu uvedeném v kolaudačním rozhodnutí
 10. doklady omezující vlastnická práva – smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní práva apod. včetně podrobného vymezení jejich rozsahu
 11. předchozí znalecké posudky
 12. u staveb oceňovaných výnosovým způsobem (v případě komerčního využití, tedy i pronájmu bytu) nutno navíc doložit údaje:

▫ o výši ročního nájemného bez služeb poskytovaných s užíváním pronajaté podlahové plochy (z nájemních smluv nebo jiných dokladů o placení nájemného, nejsou-li k dispozici, budou stanoveny ve výši obvyklého nájemného),

▫ údaje o velikosti pronajaté plochy, údaje o ročním nájemném z pozemků (je-li jiného vlastníka),

▫ náklady na správu podle účetní evidence,

▫ roční částku daně z nemovitosti (není-li stavba od daně osvobozena),

▫ roční částku zaplaceného pojistného,

▫ roční náklady údržby oceňovaných staveb.