Pro jaký účel je zapotřebí ocenění nemovitosti?

▫ vypracování znaleckých posudků pro potřeby převodu vlastnictví nemovitostí (stavby, pozemky a jejich součásti a příslušenství) - pro prodej, darování, dědické řízení apod.

▫ vypracování tržních ocenění o ceně nemovitostí (současné i budoucí) pro potřebu dotačního řízení na čerpání dotací ze strukturálních fondů EU 

▫ vypracování tržních ocenění o ceně nemovitostí (současné i budoucí) pro potřebu úvěrového řízení v bankách

▫ vypracování znaleckých posudků a odborných posudků o hodnotě podniku nebo jeho částí pro potřeby právních úkonů s nimi (zvyšování a snižování základního jmění, sloučení nebo splynutí společností, rozdělení společností, změna právní formy společnosti, nepeněžité vklady)

▫ ocenění věcných břemen/služebností

▫ vypracování odborných posudků o ceně majetku pro potřeby vypořádání spoluvlastnictví (společné jmění manželů, podíloví spoluvlastníci apod.), reálné dělení, pro exekuci a dražby

 

Předmět ocenění

obytné stavby (rodinné domy, bytové domy, rekreační domky a chalupy, rekreační a zahrádkářské chaty)

▫ garáže

▫ byty a nebytové prostory v budovách a halách

▫ průmyslové stavby (budovy a haly pro průmysl, energetiku a vodní hospodářství)

▫ zemědělské stavby (budovy a haly pro zemědělskou výrobu a chov živočichů, pro skladování a úpravu produktů)

▫ dopravní stavby (budovy a haly pro garážování, opravy, údržbu a servis vozidel)

▫ občanské stavby (administrativní budovy, hotely, budovy pro zdravotnictví a sociální péči, komunální služby, pro výuku, sport a tělovýchovu, pro obchod a stravování, ubytování a rekreaci)

▫ inženýrské stavby

▫ speciální průmyslové stavby

▫ pozemky (včetně zemědělských a lesních)

▫ trvalé porosty

▫ lesní porosty

▫ rybníky a vodní nádrže

▫ věcná břemena

 

Nemovitosti lze oceňovat i v rozestavěném stavu, lze odhadnout cenu zhotovené části, či výši nákladů na dokončení.

 

Terminologie a použití

Znalecký posudek
zpracovaný soudním znalcem je třeba při daňové povinnosti z prodeje a koupě nemovitosti, darování, dědictví, dále v případě, kdy soud stanoví znalce pro vypracování posudku (vypořádání spoluvlastnictví a SJM, ocenění ve stanovených případech dle Obchodního zákoníku. Účely, pro které je nutné či vhodné použít znalecký posudek, jsou dány platnými právními předpisy, zejména pak zákon o investičních fondech a společnostech, o penzijních fondech, o dluhopisech, zákon o cenách, soustava daňových zákonů, občanský a obchodní zákoník, občanský soudní řád, zákon o konkursu a vyrovnání atd.

Tržní odhad
se provádí pro potřeby bankovních domů (úvěry, hypotéky, půjčky), zjištění tržní ceny nemovitosti pro prodej či koupi, pro majetková vyrovnání