Jsem soudní znalec, provádím ocenění nemovitého majetku formou znaleckých posudků a tržních odhadů. Tuto činnost provádím na základě zák.č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a vyhl.č. 37/1967 Sb., a dále pak jako odhadce nemovitého majetku na základě živnosti v oboru oceňování majetku pro věci nemovité.

Zpracovávám znalecké posudky a tržní odhady všech typů nemovitostí od obytných domů, bytů, rodinných domů, garáží, pozemků až po specifické nemovitosti, jimiž jsou například lesní porosty, vodní nádrže, speciální průmyslové stavby atd.

Posudky a odhady zpracovávám pro soukromé osoby, firmy, banky, advokátní a notářské kanceláře, finanční úřady, realitní kanceláře, soudní exekutory, soudy, dražební kanceláře, správce konkursní podstaty a další.

Samozřejmou součástí znalecké činnosti je mlčenlivost o skutečnostech souvisejících s oceňovaným majetkem. Soudní znalec je v této souvislosti vázán slibem mlčenlivosti, který skládal do rukou předsedy Krajského soudu.

Rozsah působnosti oceňování je omezen na území České republiky.